Alla inlägg av Mikael Rosén

INTERPELLATION OM NYTT AVTAL FÖR DALATRAFIK

DalaTrafik ägs av Region Dalarna och finansieras av länets 15 kommuner och landstinget, som också täcker underskotten i tågtrafiken. Kostnadsfördelningen mellan parterna regleras i ett avtal tecknat av alla 16 dåvarande delägare. Avtalet föregicks av något års förhandlingar, studier, seminarier och möten. Detta avtal sades upp av landstinget för ca ett och ett halvt år sedan eftersom landstinget ville ändra principerna för kostnadsfördelningen, dvs landstinget vill att kommunerna ska ta en större del av kakan. Avtalet upphör att gälla nu till årsskiftet, dvs om ca 4 veckor. Uppsägningstiden är18 månader för att det över huvud taget ska vara möjligt att genomföra en omförhandling i tid innan avtalet upphör att gälla.
Därför har Mikael Rosén idag ställt en interpellation till Jonny Gahnshag, som han hoppas få svar på under fullmäktiges nästa sammanträde.

Numera ägs alltså DalaTrafik och Dalarnas andel i tågtrafiken av Region Dalarna, men underskottstäckningen ska fortfarande regleras i ett avtal mellan de 16 tidigare delägarna. Som ägare är det Region Dalarna som ska se till att ett nytt avtal kommer till stånd, och inom Region Dalarna vilar ansvaret på Kollektivtrafikberedningen där Jonny Gahnshag är ordförande.

Eftersom du är ansvarig dels för hela Dalarna att ett nytt avtal hinner förhandlas, förankras och undertecknas i tid, dels som kommunstyrelsens ordförande har motsvarande ansvar i Falu Kommun riktar jag följande frågor till dig:

Hur är processen upplagd?
Hur ser tidsplanen ut?
Hur långt har arbetet kommit?
Vilka förhandlingspositioner har du intagit för Faluns räkning?
Hur har dessa förankrats inom kommunen?
Vilka personer deltar i förhandlingarna och när kan vi förvänta oss att frågan kommer att diskuteras i kommunstyrelsen?
Hur sker förhandlingarna mellan delägarna till Tåg i Bergslagen?
Vilka förslag till förändringar av nuvarande avtal har presenterats av landstinget och kommunerna?
Har några konsekvensberäkningar gjorts av förslagen, och vad visar de i så fall?
Du skulle ha sett till att ett nytt avtal var på plats denna månad. Varför har du inte gjort det trots att du haft 18 månader på dig?

FALUNS USLA EKONOMI

Härom veckan fanns en artikel om Faluns ekonomi. Det som står där är korrekt men långt ifrån fullständigt. Prognosen för 2013 tyder på att kommunens verksamheter drar över budgeten med 58 miljoner kronor, vilket visar att kommunen i praktiken saknar styrning. Pengarna rullar okontrollerat på olika håll och kanter. Ändå kommer resultatet på sista raden troligen att ge intryck av att vara ganska bra. Det beror på flera faktorer som de rödgröna inte kan ta åt sig äran av.

Den största posten är AFA-pengarna på 50 miljoner, och ökade skatteintäkter om 19 miljoner. Summa ca 68 miljoner i extra pengar! Till detta kommer att det inte blir någon nedskrivning under 2013 av värdet på Folkets Hus. Det beror på att socialdemokraterna i kommunen inte kan komma överens med socialdemokraterna i Folkets Hus-föreningen om överlåtelse av byggnaden. När och om de lyckas komma överens åker kommunen på en smäll på 20-30 miljoner. Medan vi väntar på att (s) ska komma överens med (s) står den mångomtalade Kulturskolan stilla.
Extrapengarna återkommer inte, men det höga kostnadsläget som de rödgröna har dragit på Falun finns kvar. Det blir ett tufft jobb att städa upp ekonomin efter den här mandatperioden.

FALUN BEHÖVER ETT LEVANDE CENTRUM

Alla säger sig vilja ha en god miljö och ett levande centrum. Ändå jobbar Faluns rödgröna i motsatt riktning. Senast i helgens Annonsblad sägs att målet är att dämpa trafiken genom centrum och förmå folk att köra runt staden. Vad skulle detta få för konsekvenser om vi låter dem hållas?
Korsnäsvägen genom centrum är det enda ”skyltfönstret”, den enda plats där man kan se att det finns affärer och restauranger osv. Den enda plats där man lockas att uträtta sina ärenden i Falun istället för någon annanstans. Att strypa trafiken genom centrum är att strypa centrum. Vi borde göra tvärtom, jobba för att få in så många människor som möjligt i staden för att få kundunderlag för den service och det utbud vi alla vill ha!

Miljön då? Det är ca 5 km längre att åka runt centrum än igenom. Skulle de rödgröna lyckas styra om trafiken så att t ex hälften av den trafik som fanns på Korsnäsvägen innan ombyggnaderna påbörjades istället går runt staden så skulle bilkörningen i Falu tätort öka med 5000 mil per dag! Vad är det för miljöpolitik?

Hur många städer som helst har dödat sina centrum genom att strypa trafiken, och i stället fått all handel och service på avstånd utanför stadskärnan. Låt inte det hända Falun!

FALUNS REPRESENTATION I DALATRAFIK

I tidningen ondgör sig Jonas Lennertsson (s) över att Falun som största delägarkommun inte har någon representant i DalaTrafiks styrelse. Han är tillsammans med Jonny Gahnshag (s) högsta ansvarig för kollektivtrafiken i Falun och borde vara bättre insatt.

DalaTrafik ägs inte längre av kommunerna och landstinget utan av Region Dalarna. Där har Falun en representant, Jonny Gahnshag (s). Region Dalarna har en särskild beredning för att hantera kollektivtrafikfrågorna, och där är Gahnshag dessutom ordförande. Det är Region Dalarna som är ansvariga för beställningen och upphandlingen av kollektivtrafiken. Där har Falun alltså en representant med mycket stort ansvar och inflytande.

DalaTrafiks uppgift är att (om möjligt) verkställa Region Dalarnas beslut. DalaTrafiks styrelse består inte av representanter för de olika kommunerna utan för partierna. Ordförande är en socialdemokrat bosatt i Falun, Inga-Britt Kronnäs. Själv representerar jag moderaterna i styrelsen.

Landstinget är en viktig aktör i Region Dalarna och inom Kollektivtrafiken. Efter min interpellation till Gahnshag med frågor om varför inget görs har nu landstingsstyrelsens ordförande valt att kalla till ett flertal möten med landstingets ledamöter i Region Dalarna. Jag är en av dem. Ordförande är Inga-Lill Persson, socialdemokrat bosatt i Falun.

I den socialdemokratiska Arbetarkommunen i Falun hittar man alltså Faluns representant i det beslutande organet Region Dalarnas direktion, Jonny Gahnshag, ordföranden i beredningen för kollektivtrafik och infrastruktur, Jonny Gahnshag, ordföranden i landstingstyrelsen, Inga-Lill Persson, och ordföranden i DalaTrafiks styrelse, Inga-Britt Kronnäs. Jonas Lennertsson (s) borde inte behöva beklaga sig över att Falun inte riktigt kommer med i diskussionen. Det är nog inte bristande representation som är problemet, snarare bristande representanter.