INTERPELLATION OM NYTT AVTAL FÖR DALATRAFIK

DalaTrafik ägs av Region Dalarna och finansieras av länets 15 kommuner och landstinget, som också täcker underskotten i tågtrafiken. Kostnadsfördelningen mellan parterna regleras i ett avtal tecknat av alla 16 dåvarande delägare. Avtalet föregicks av något års förhandlingar, studier, seminarier och möten. Detta avtal sades upp av landstinget för ca ett och ett halvt år sedan eftersom landstinget ville ändra principerna för kostnadsfördelningen, dvs landstinget vill att kommunerna ska ta en större del av kakan. Avtalet upphör att gälla nu till årsskiftet, dvs om ca 4 veckor. Uppsägningstiden är18 månader för att det över huvud taget ska vara möjligt att genomföra en omförhandling i tid innan avtalet upphör att gälla.
Därför har Mikael Rosén idag ställt en interpellation till Jonny Gahnshag, som han hoppas få svar på under fullmäktiges nästa sammanträde.

Numera ägs alltså DalaTrafik och Dalarnas andel i tågtrafiken av Region Dalarna, men underskottstäckningen ska fortfarande regleras i ett avtal mellan de 16 tidigare delägarna. Som ägare är det Region Dalarna som ska se till att ett nytt avtal kommer till stånd, och inom Region Dalarna vilar ansvaret på Kollektivtrafikberedningen där Jonny Gahnshag är ordförande.

Eftersom du är ansvarig dels för hela Dalarna att ett nytt avtal hinner förhandlas, förankras och undertecknas i tid, dels som kommunstyrelsens ordförande har motsvarande ansvar i Falu Kommun riktar jag följande frågor till dig:

Hur är processen upplagd?
Hur ser tidsplanen ut?
Hur långt har arbetet kommit?
Vilka förhandlingspositioner har du intagit för Faluns räkning?
Hur har dessa förankrats inom kommunen?
Vilka personer deltar i förhandlingarna och när kan vi förvänta oss att frågan kommer att diskuteras i kommunstyrelsen?
Hur sker förhandlingarna mellan delägarna till Tåg i Bergslagen?
Vilka förslag till förändringar av nuvarande avtal har presenterats av landstinget och kommunerna?
Har några konsekvensberäkningar gjorts av förslagen, och vad visar de i så fall?
Du skulle ha sett till att ett nytt avtal var på plats denna månad. Varför har du inte gjort det trots att du haft 18 månader på dig?

Lämna ett svar